การบัญชีเบื้องต้น

การบัญชีเบื้องต้น
หมายเลขประกาศ 649770
หมวดหมู่ การศึกษา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเภท อื่นๆ
ชื่อผู้ประกาศ สถาบันอบรมดีเอ็นเอสเอ็มทีเอซี
เบอร์โทรติดต่อ 023202291

รายละเอียด

การบญั ชแีละภาษีเบอื้ งตน้ (ภาคปฏิบัติ) เรียน 4 วันเต็ม เวลา 09.00 -16.00 น. ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 น. เป็ นต้นไป ราคา 9,630 บาท (ราคานี้รวม VAT 7% แต่รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) เหมาะส าหรบัผไู้มไ่ ดจ้ บบญั ชี แตต่ อ้ งท างานเกยี่ วกบั บญั ชีเนน้ เพอื่ น าไปเพอื่ การท างาน เนน้ สอนบญั ชเีบอื้ งตน้ การท าความเขา้ใจ เดบิต เครดิต สอนชา้ ๆ รวมทงั้ภาษที เี่ กยี่ วขอ้ ง หัวข้ออบรม วันที่1.  ความส าคัญของบัญชีและภาษีส าหรับองค์กร  รู้จกัเอกสารบญั ชีเบ้ืองตน้การจดัทา และจดัเก็บ(ใบสา คญั และสมุดรายวนั ต่างๆ)  ความสา คญั /สมั พนัธข์องการบนั ทึกบญั ชีคู่และสมการบญั ชี/เดบิต/เครดิต  ความเขา้ใจและความหมายอยา่ งง่ายของสินทรัพย์ หน้ีสิ้น ส่วนของเจา้ของ รายได้ ตน้ ทุนขาย ค่าใชจ้่าย/บริหาร  หลกัการวเิคราะห์รายการคา้ ที่เกิดข้ึนสา หรับองคก์ร  ความส าคัญการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน-ซ้ือ,ขาย,รับ,จ่าย,ทวั่ ไป(บนั ทึกลงรายการ)  ความเข้าใจบัญชีในแยกประเภท งบทดลอง  ที่มาและความส าคัญงบการเงิน  ความส าคัญ  การจัดท ารายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า และวิธีการบันทึกบัญชีสินค้า  การจดัทา งบตน้ ทุนขาย/งบตน้ ทุนผลิต(เบ้ืองตน้ )วันที่2  ทบทวนหลักการและวิธีการบัญชีวันที่1  บนั ทึกบญั ชีรายวนั สา หรับกิจการ 1 เดือน(จากโจทยต์วัอยา่ ง)  นา รายวนั เขา้แยกประเภทเพอื่ เก็บตวัเลข  เก็บตวัเลขคงเหลือเพอื่ ออกงบทดลอง  บันทึกสินค้าเข้ารายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า  จัดท ารายงานสินค้าปลายงวด  จัดท างบต้นทุนขาย  จัดท างบการเงิน(งบแสดงฐานะการเงิน,งบกา ไรขาดทุน  การคา นวณการเงินเบ้ืองตน้  ประโยชน์ของการดูงบการเงินทุกเดือน วันที่ 3  อธิบายภาษีที่เกี่ยวขอ้งสา หรับองคก์รทวั่ ไปที่ตอ้งรับผดิชอบ  แบบฟอร์มภาษีที่ควรทราบ  ความหมายของภาษีหกั ณ ที่จ่าย  อธิบายแบบฟอร์มใบหกั ณ ที่จ่ายความสา คญั และวธิีการกรอก  อตัราวธิีการหกั ณ ที่จ่ายและวธิีนา ส่งภาษี  ความแตกต่าง ภงด 3,ภงด 53,ภงด 2,ภงด 2ก  อะไรบา้งที่ไม่ตอ้งหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย  กรณีออกภาษีหกั ณ ที่จ่ายให้ทา อยา่ งไรจึงจะถูกตอ้งและวธิีการบนั ทึกบญั ชี  ฝึกการหกั ณ ที่จ่ายในอตัราต่างๆและฝึกการกรอกแบบ  การคา นวณเงินเพมิ่ กรณียนื่ ผดิ/เพมิ่ เติมภาษีหกั ณ ที่จ่าย  การหกัณที่จ่ายสา หรับ ม 40(1),(2)  ความรู้ดา้นภาษีบุคคลธรรมดาและวธิีการคา นวณเบ้ืองตน้  การคา นวณเงินเดือนพนกังาน(มีโจทยต์วัอยา่ ง)  วิธีการกรอก ภงด 1 , ภงด1กและวธิีการนา ส่ง  วธิีการหกั ประกนั สงัคมและวธิีการนา ส่ง  การบนั ทึกบญั ชีการจ่ายเงินเดือน  สรุปภาพรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ถาม-ตอบวันที่ 4  อธิบายความหมายภาษีมูลค่าเพมิ่ และผมู้ีหนา้ที  อะไรบา้งยกเวน้ ภาษีมูลค่าเพมิ่  กิจการใดบา้งเสียภาษีมูลค่าเพมิ่ ในอตัรา 0  วธิีการเสียภาษีมูลค่าเพมิ่ และแบบภาษีในการนา ส่ง  วธิีการคา นวณภาษีมูลค่าเพมิ่  ใบกา กบั ภาษีแบบใดที่สามารถใชภ้าษซ้ือหกั ภาษีได้  ตวัอยา่ งการออกใบกา กบัอยา่ งยอ่ /เตม็  ฝึ กการจัดท ารายงาน ภาษีซ้ือขายและกรอกแบบ ภพ. 30  เบ้ียปรับเงินเพมิ่ ภาษีมูลค่าเพมิ่ (ตวัอยา่ งการคา นวณเบ้ืองตน้ )  ความหมายภาษีเงินเงินนิติบุคคล  ความแตกต่างกา ไรทางบญั ชีกา ไรทางภาษี  อตัราภาษีเงินไดน้ ิติบุคคลล่าสุด และการคา นวณเปรียบเทียบ  การเสียภาษีครึ่งปี วิธีการค านวณและยื่นแบบภงด 51  รายจ่ายใดบา้งที่สรรพากรไม่ใหห้กัค่าใชจ้่ายทางภาษี(รายจ่ายตอ้งหา้ม)  วธิีการคา นวณภาษีสิ้นปีและวธิีการยนื่ ภงด 50  สรุป ถาม-ตอบ สามารถดูรายละเอยีดเพมิ่ เติมได้ที่www.dnsmt.com ติดต่อส านักงาน 02-320-2291 สถานที่เรียน จัดอบรมโดย สถาบัน บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จ ากัด ใกล้โรงพยาบาลวิภาราม เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ 2/11 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม 1025คำค้น : บัญชีภาษี , ปิดงบการเงิน


ข้อมูลผู้ประกาศ

ชื่อผู้ประกาศ สถาบันอบรมดีเอ็นเอสเอ็มทีเอซี
อีเมล์ Support@dnsmt.com
เบอร์โทรติดต่อ 023202291
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การจัดทำงบการเงินภายในรายเดือนเพื่อการบริหาร (ภาคป...
การปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) ออนไลน์...
การจ่ายเงินปันผลอย่างถูกต้องของบริษัทจำกัด ออนไลน์...
การวางแผนบัญชีและภาษี สำหรับผู้จัดการ ผู้บริหารบัญ...

ข้อมูลประกาศ

หมายเลขประกาศ 649770
หมวดหมู่ การศึกษา
วันที่ลงประกาศ 14/06/2564 08:53
วันที่หมดอายุ 12/09/2564 08:53
จำนวนผู้เข้าชม 64

ดำเนินการ

รหัสลับ
รหัสลับ
ต่ออายุ
รหัสลับ

กรุณาใส่รหัสลับของประกาศ เพื่อลบประกาศ

รหัสลับ
ชื่อคุณ
อีเมล์คุณ
ชื่อเพื่อน
อีเมล์เพื่อน
ไม่เหมาะสมเนื่องจาก
ระบบให้ตรงดังภาพระบุตัวเลข 4 หลัก คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า?